Działanie 1 – Stała obserwacja sektora

Działanie 1.1 : Wypracowanie ścisłych kontaktów z kluczowymi interesariuszami w zakresie gospodarki wodnej

Realizacja projektu pozwoli na opracowanie strategii dostosowanej do wymogów jej otoczenia:

·      z naukowcami: dzięki stałemu przeglądowi istniejących baz danych projektów finansowanych przez państwa członkowskie lub przez Komisję Europejską w ramach programów FP5-6-7; następnie zbieranie informacji ze stron internetowych projektów oraz utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z niektórymi zespołami projektowymi w celu ciągłej aktualizacji listy projektów podstawowymi informacjami na temat ich produktów wraz z uszeregowaniem ich w zależności od ich potencjału kwalifikacji jako Prekursora Innowacji;

·      z praktykami: poprzez uczestnictwo w różnych forach/wydarzeniach prowadzonych przez ich organizacje takie jak WFD-CIS, WSSTP oraz ich grupy pilotażowe, Water ERA-Net, INBO oraz inne; kluczowym narzędziem realizacji tego zadania będzie Komitet Łącznikowy (patrz działanie 1.2). Zostaną nawiązane kontakty z realizatorami projektów demonstracyjnych (LIFE, INTERREG, inne) w celu uzyskania informacji na temat potencjalnego ponownego wykorzystania produktów tych projektów.

Spodziewane rezultaty:

Zakłada się, że proces identyfikacji, kwalifikacji i oceny obejmie około 50 (2011) do 70 (2013) projektów (badawczych lub demonstracyjnych), z których następnie zostanie wybrana liczba 20 (2011) do 30 (2013) obiecujących projektów, które przejdą do kolejnego etapu (Działanie 2.2).

 

Produkty: uporządkowana lista wstępnie wybranych projektów oraz ich regularna aktualizacja będzie wykonywana co 6 miesięcy.

Działanie 1.2: Komitet Łącznikowy

Zakłada się, że rolą Komitetu Łącznikowego będzie łączenie projektów z potrzebami różnych interesariuszy oraz dopilnowanie, abyśmy my (realizatorzy projektu) nie tworzyli zestawu narzędzi, które nie będą ściśle dostosowane do faktycznego zapotrzebowania: członkowie Komitetu będą oceniać wersje wstępne narzędzi (REMAS i PMS) samodzielnie oraz poprzez swoich współpracowników.

Skład Komitetu jest szeroką reprezentacją interesariuszy (organy publiczne odpowiedzialne za gospodarkę wodną, firmy prywatne, duże zakłady gospodarki wodnej oraz MŚP, naukowcy) oraz ich różnych potrzeb. Pomimo związanego z tym pewnego stopnia złożoności uzyskany zestaw narzędzi będzie odpowiednio solidny i obejmujący powiększoną bazę klientów. Naszym celem jest stworzenie ogniwa pośredniego pomiędzy tymi środowiskami tak, aby zachęcić je do wspólnej pracy.

Spodziewane rezultaty (informacje ilościowe tam, gdzie to możliwe):

  • Pożyteczne wskazówki dla projektu
  • Dobre związki z interesariuszami oraz rozpoznawalność wartości, jakie niesie projekt „WaterRtoM”
Drupal theme by Kiwi Themes.